Om
Internationell verksamhet

Kungl. Vitterhetsakademien har ett omfattande utbyte med utländska lärosäten och lärda samfund. Viktigast är ledamöterna med sina kontakter och forskningsintressen, vilka får ett omfattande stöd av Akademien. En särskild roll har även akademiens utländska ledamöter och alla de särskilt nordiska forskare som är engagerade som sakkunniga eller granskare inom ramen för bedömning av priser, belöningar eller tillsättning av forskartjänster inom ramen för Akademiens verksamhet. Därutöver bidrar Akademien genom att i betydande omfattning ge bidrag till konferenser och symposier, gästföreläsare vid svenska lärosäten samt externa forskares konferens- och forskningsresor. Ett omfattande forskarutbyte äger också rum inom ramen för bilaterala avtal med ett stort antal utländska akademier. 

Samarbetet sker också inom ramen för multilaterala internationella organisationer. Akademien är medlem av Union Académique Internationale (UAI) och deltar i några av dess stora utgivnings- och forskningsprojekt som t.ex. Corpus Vasorum Antiquorum och Sylloge Nummorum Graecorum. Akademien håller också hemsida för projektet "China and the Mediterranean World: Archaeological Sources and Written Documents"
Akademiens arbetande ledamot Torbjörn Lodén är Akademiens delegat i UAI och blev vid den 90:e generalförsamlingen den 23-25 oktober 2017 invald i dess styrelse.

 

Vidare medverkar Akademien i den europeiska sammanslutningen All European Academies (ALLEA). ALLEA samlar ett femtiotal akademier och har till syfte att främja verksamhet av gemensamt intresse för forskningsinstitutioner, forskningsfinansiärer och lärda sällskap.  Den 24 mars 2017 publicerades en gemensam ny version av ALLEAs The European Code of Conduct for Research Integrity. Policyn, som erkänts av Europeiska Kommissionen som referensdokument för forskningsintegritet för all EU-finasierad forksning, har nyligen översatts till svenska i samarbete mellan the European Commission Translational Services och Kungl. Vitterhetsakademien, Den europeiska kodexen för forskningens integritet.