Om
Yttranden

Akademien har yttrat sig över promemorian Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet U2020/03053/UH

 

Läs hela yttrandet

 

Akademien har yttrat sig över utredningen Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv, SOU 2019:58

 

Akademien välkomnar utredningen men är kritisk till bristen på forskningsperspektiv och efterlyser skarpa förslag på hur konsekvenser i samband med övergången till digitala processer ska mötas.

 

Akademiens synpunkter i förkortad sammanfattning är följande (läs hela yttrandet som pdf)

 

- Akademien är kritisk till bristen på forskningsperspektiv i såväl utredningens genomförande och underlag som i dess förslag och efterfrågar därför en tilläggsutredning som ser till forskningens behov på arkivens områden.

 

- Akademien efterlyser skarpa förslag på hur de stora konsekvenser för arkiven som digitaliseringen och övergången till digitala processer innebär, ska mötas.

 

- Akademien instämmer i förslaget att Riksarkivet får i uppdrag att ta fram underlag till regeringen för att beräkna de ekonomiska konsekvenserna av massdigitalisering på arkivområdet.

 

- Akademien välkomnar förslaget att den enskilda arkivsektorn ska stöttas med ytterligare 10 milj kr vardera till regionala respektive nationella enskilda arkivinstitutioner samt att Riksarkivet tillförs 3 milj kr för att ge råd och vägledning till enskilda arkivbildare.

 

- Akademien instämmer i att enskilda arkivinstitutioner som får verksamhetsstöd av staten ska tillgodose forskningens behov samt lämna uppgifter till ett nationellt arkivsystem.

 

- Akademien instämmer i konstaterandet att det fortsatt är angeläget med en regional närvaro för Riksarkivet som den statliga arkivmyndigheten.

 

- Akademien delar utredningens konstaterande att Riksarkivet är underfinansierat och föreslår att finansiering delas mellan kultur- och utbildningsdepartementen.

 

- Akademien avstyrker förslaget att Riksarkivet även fortsättningsvis ska ha sin hemvist under Kulturdepartementet och föreslår en delad hemvist med Utbildningsdepartementet där forskningsfrågorna hanteras.

 

- Akademien välkomnar starkt förslaget om en nationell översyn av ansvaret för och bevarandet av fotografi.  

 

 

Brev till regeringen - Om historieämnets betydelse 

Vitterhetsakademien har tagit fasta på informationen på skolverkets hemsida "Om antalet timmar i historia ska utökas är en politisk fråga som regeringen beslutar om" och i ett brev till utbildningsminister Anna Ekström understrukit historieämnets centrala plats på alla nivåer i undervisningen och upprepat det som alltid förtjänar att sägas igen: historielöshet gör oss till fångar i nuet och riskerar att gynna kunskapsförakt, alstra fördomar och begränsa vår förståelse för andra kulturer än vår egen. Akademien understryker även att äldre epoker - inte bara inom historieämnet utan likaså inom exempelvis litteraturundervisningen - är lika väsentliga som det nyligen förflutna för att förstå vår egen tid. Läs hela brevet här

 

 

Kungl. Vitterhetsakademien har inbjudits att inkomma med synpunkter på regeringens forskningspolitik och har lämnat in ett yttrande som särskilt betonar

 • långsiktighet i formerna för stödet till forskningen
 • medvetenhet om forskningsetiska överväganden
 • de strategiska behoven av forskningsinfrastruktur inom humanvetenskaperna
 • frågor rörande karriärvägar och kompetensförsörjning
 • vikten av forskarutbildade på arbetsmarknaden
 • svenska som vetenskapligt språk och moderna språk förutom engelska

Läs hela yttrandet här

 

 

Kungl. Vitterhetsakademien har inbjudits att inkomma med synpunkter på SOU 2019:6, En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan.

 

Vitterhetsakademien vill framhålla att den med stor tillfredsställelse noterat att utredningen för sitt arbete förefaller att ha haft som utgångspunkt två för den akademiska verksamheten viktiga principer, nämligen den akademiska friheten och den Humboldska tanken om det fundamentala sambandet mellan utbildning och forskning. Akademien har därför i sitt yttrande särskilt diskuterat utredningens behandling av dessa punkter. Vitterhetsakademien föreslår att Högskolelagen framdeles genom klara regelsystem anger hur det kollegiala inflytandet ska kunna säkras. Detta bör även gälla utseendet av den högsta ledningen av landets lärosäten. Det finns i utredningen konkreta förslag på dels att ett samlat anslag till landets lärosäten ska avse både utbildning och forskning, dels att Högskolelagen ska ändras så att akademiska lärares uppgifter ska omfatta både utbildning och forskning. Akademien avstyrker att ett samlat anslag införs samtidigt som prislapparna avskaffas och föreslår att prislapparna revideras efter en ingående utredning. Akademien föreslår införandet av ett tydligt nationellt karriärsystem samt att basanslagen fördelas efter kompetens i stället för per antal årsstudieplatser. Akademien välkomnar ökade basanslag, avvisar förslaget att medel ska tas från statliga forskningsfinansiärer och föreslår att basanslagen förstärks genom sänkta avkastningskrav på Akademiska Hus. Utöver ovanstående synpunkter framför Akademien sin uppfattning rörande följande fem av utredningens förslag: (1) Arbetsfördelning mellan lärosäten, (2) Dialogbaserad styrning, (3) Inrättandet av en analysfunktion, (4) Samordning mellan statliga forskningsfinansiärer och (5) Ramverk för utvärdering av forskning.

Läs hela yttrandet här

 

Om betydelsen av offentlig finansiering för digitaliseringen av Sveriges skriftliga kulturarv - brev till regeringen från sex kungliga akademier och drygt 30 internationella institutioner med ansvar för svensk litteratur och kultur

 

Det finns en allmän enighet om att digitalisering av det litterära kulturarvet och av skriftliga källor till vår historia erbjuder helt nya möjligheter att förstå och omtolka vårt förflutna. För att komma upp i en volym som motsvarar omvärldens och den nya tidens krav krävs offentlig finansiering av just det slag som formuleras i Biblioteksutredningens förslag. Förslaget drar upp riktlinjerna för en permanent finansiering av Litteraturbanken och stöd för digitalisering av det nationella kunskapsarvet i böcker och tidningar. Läs hela brevet här

 

Kungl. Vitterhetsakademien har inbjudits att inkomma med synpunkter på SOU 2018:78, Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige, då särskilt stycket 3.6.5 ”Kvalitetsförstärkning för svensklektorer i utlandet”, s. 136 – 139.

Vitterhetsakademien instämmer med kraft i utredningens förslag att låta Vetenskapsrådet utforma ett pilotprojekt för postdoktor­anställningar inom humaniora, där den anställde samtidigt tjänstgör som svensk lektor, s.k. utlandslektor, utomlands. I dagsläget undervisar cirka 1000 personer vid 225 utländska universitet och högskolor i svenska språket. De flesta av dessa lärare är inhemska, men några, ett trettiotal, är svenskar, rekryterade i Sverige och brukar kallas utlandslektorer. Dessa är en underutnyttjad resurs i Sveriges arbete både med att sprida kunskap om svensk kultur och samhälle och att etablera förbindelser med forskning och högre utbildning i andra länder. Ett skäl till att dessa positioner inte verkar med den kraft de skulle kunna, är att lektorerna för det mesta inte är disputerade forskare, utan gymnasielärare. Utredningens förslag är både klokt och kostnadseffektivt – utväxlingen på kostnaden (10 miljoner per år i fem år) är sannolikt stor: organisationen – positionerna på de utländska universiteten och högskolorna – finns redan. Läs hela yttrandet här

 

Kungl. Vitterhetsakademien har beretts möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser(SOU 2018:36).
 

Sverige har unika förutsättningar för registerbaserad forskning genom de stora individbaserade register och databaser som under lång tid byggts upp i landet. För att bättre kunna dra nytta av dessa förutsättningar – och samtidigt ge registrerade individer ett gott skydd mot integritetskränkningar och insyn i deras privatliv – har utredningen fått i uppdrag att föreslå en långsiktig reglering av forskningsdatabaser. Det helhetsgrepp på problematiken som utredaren tagit är förtjänstfullt med förslag till generell reglering omfattande så många databaser som möjligt; och Akademien finner att utredningens förslag på det hela taget är väl genomtänkta. Det handlar i grunden om att hitta en rimlig avvägning mellan att främja forskningens intressen och att skydda forskningspersonernas integritet och rätt till privatliv. Inte minst välkommen är analysen av de rättsliga konsekvenserna av EUs dataskyddsförordning (GDPR), vilka berör forskare inom många områden. 

Läs hela yttrandet här

 


Kungl. Vitterhetsakademien har beretts möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet Konstnär – oavsett villkor? (SOU 2018:23).

Vitterhetsakademien välkomnar att den konstnärspolitiska utredningen har genomfört en genomgripande analys av konstnärers ekonomiska och sociala villkor som syftar till att stärka konstnärernas möjligheter att försörja sig på konstnärligt arbete. Utredningen tydliggör hur konstnärernas inkomstutveckling ligger långt under befolkningens inkomstutveckling och att avståndet dessutom ökar. Högutbildade konstnärer lever ofta under osäkra och orimliga ekonomiska och sociala villkor. Den nuvarande situationen för konstnärer är varken hållbar eller försvarbar, utan måste förändras genom åtgärder på flera olika nivåer, som bland annat anpassning och uppdatering av upphovsrättsliga frågor, försäkringsfrågor och sociala trygghetssystem. Vitterhetsakademien instämmer i utredningens grundläggande syn på konstens och konstnärernas frihet; att konstens egenvärde och kvalitet ska värnas och att konstnärspolitiken ska bedrivas enligt principen om armlängds avstånd. Läs hela yttrandet här.

 

 

Remissyttrande

Kungl. Vitterhetsakademien har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål, föranlett av EU:s nya dataskyddsförordning som kommer att gälla från och med maj 2018 i Sverige och övriga EU-länder. Förordningen har till syfte att stärka skyddet för den enskildes integritet i ljuset av nuets pågående digitaliserings- och globaliseringsprocesser, en utveckling som fått starkt genomslag inom forskningen i humaniora och samhällsvetenskap.

 

Kungl. Vitterhetsakademien konstaterar att förordningens bestämmelser ofta är svåra att överblicka och tolka. Tydligare utpekanden av de metoder, material och ändamål för forskningen som är relevanta i sammanhanget hade varit önskvärda, och själva det avgörande uttrycket ”behandling av personuppgifter” hade behövt en bättre genomlysning. I det nu aktuella betänkandet delar Akademien kritiken av det gällande odifferentierade etikprövningssystemet liksom bedömningen att etikprövning ska tillämpas när det gäller känsliga personuppgifter och personuppgifter om allvarliga lagöverträdelser. Däremot efterlyser Akademien tydligare regler för den forskning som genomförs av pensionerade professorer och andra forskare utan anställning och därmed utan självklar koppling till ett lärosäte. Slutligen påminner Akademien om problematiken med betänkandets förslag om en långtgående pseudonymisering (anonymisering) av personuppgifter för forskningsändamål liksom med förslaget om att ett informerat samtycke från berörda – i grunden berättigat – bör förnyas varje gång uppgifterna i fråga blir använda för nya forskningsändamål.

 

Remissyttrande

Kungl. Vitterhetsakademien har beretts möjlighet att yttra sig över förslagen i utredningen Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning och tillstyrker förslaget att i lagstiftning förtydliga forskares och forskningsutförares ansvar för hantering av oredlighet i forskning liksom förslaget att utvidga regelverket till fler forskningsfinansiärer.

Kungl. Vitterhetsakademien instämmer vidare i förslaget att en ny central och oberoende myndighet inrättas med uppgift att ansvara för denna verksamhet men är tveksam till förslaget att oredlighetsnämnden inte ska fatta beslut om eventuella konsekvenser för de forskare som agerat oredligt och att privata företags, organisationers och stiftelsers forskning faller utanför systemet. Läs hela yttrandet här.

 

Remissyttrande

Kungl. Vitterhetsakademien har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget i rapporten Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle. Vitterhetsakademien avvisar Vinnovas utvärderingsmodell för bedömning av kvalitet i samverkan i forskning och utbildning. En generell modell för bedömning av samverkans kvalitet på olika lärosäten efter Vinnovas modell skulle bli alltför beroende av svårhanterliga och godtyckliga värderingar. Den föreslagna modellen framstår dessutom som mycket komplicerad och arbetskrävande. Akademien anser följdaktligen att den föreslagna modellen inte kan användas i ett resursfördelningssystem. Läs hela yttrandet här.

 

PM till regeringen rörande situationen vid några av våra museer

I ett brev till ministrarna för kultur och för högre utbildning samt till utrikesministern uttrycker Akademien allvarlig oro över de nyligen uppkomna kvalitetshoten mot några av Sveriges mest framstående museer. Det är museer som till följd av sina rika samlingar från många av världens hörn har ett ansvar som sträcker sig långt utöver landets gränser. Kopia på brevet har därför även skickats till Akademiens internationella kontakter och systerorganisationern. Läs brevet här (på svenska) (in English)

 

Remissyttrande

Kungl. Vitterhetsakademien har beretts tillfälle att yttra sig över Svenska kyrkans förslag till Nationellt program för kunskaps­utveckling inom det kyrkliga kulturarvet. Akademien välkomnar programmet men önskar tydligare skrivningar vad gäller forskning om och bevarande av de kyrkliga kulturmiljöerna som utgjort betydelsefulla historiska omvärldar kring själva kyrkobyggnaderna. Vidare efterfrågar vi ett klargörande om samarbetet i den nybildade kommittén om kyrkoforskning med Riksantikvarieämbetet och Vitterhetsakademien. Läs hela yttrandet här.

 

Remissyttrande

Kungl. Vitterhetsakademien har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian En museimyndighet för hela den historiska utvecklingen i Sverige (Ku2016/01365/KL). Akademien avstyrker bestämt förslaget att föra över Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (LSH) till Statens historiska museer (SHMM). Först om ett grundligt, genomarbetat förslag skulle föreligga kan frågan om en museimyndighet som den föreslagna över huvud taget diskuteras. Läs hela yttrandet här.

 

Remissyttrande

Kungl. Vitterhetsakademien har tagit tillvara möjligheten att yttra sig över 2016 års förslag till ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan (Svenska kyrkans utredningar 2016:1). Akademiens grundläggande intresse i frågan är att ta tillvara aspekter rörande kulturarvet, språket och teologin. Sammanfattningsvis föreslår Akademien att förslaget ytterligare bearbetas innan det antages. Läs hela yttrandet här.

 

Remissyttrande

Kungl. Vitterhetsakademien har beretts tillfälle att avge yttrande över Museiutredningens förslag Ny museipolitik (SOU2015:89).

Akademien instämmer i utredningens argumentation för behovet av en lag som reglerar museernas ställning och uppdrag samt vikten av att säkerställa museiinstitutionernas fria ställning. Akademien hade gärna sett fler visionära inslag.

 

Akademien har en annan uppfattning i, eller önskar kommentera, följande:

 • Vi kan inte acceptera utredningens definition av museum.
 • Tillgänglighetsperspektivet behöver förtydligas och problematiseras.
 • Akademien välkomnar att det allmänna museiväsendet ska bidra till forskning och kunskapsuppbyggnad men efterfrågar en begreppsdefinition.
 • Akademien ser positivt på att de allmänna museerna ska upprätthålla hög kompetens men det krävs en definition av innebörden.
 • Vi vänder oss mot en förändring av paragraferna om aktiv samlingsförvaltning samt omformuleringen av 2 kap. 17§ Kulturmiljölagen.
 • Vi ser inte något behov av att inrätta en ny myndighet för museifrågor. 

Läs hela yttrandet här

 

Remissyttrande

Kungl. Vitterhetsakademien har beretts tillfälle att avge yttrande över Riksantikvarieämbetets Översyn av regelverket om kulturföremål

Akademien ser att det finns ett behov av översyn av regelverket och stödjer på de flesta punkter de förslag som presenteras men har en annan uppfattning när det gäller t ex den föreslagna ekonomiska gränsen för Icke tryckt material, Arkiv av icke tryckt material, Vetenskapliga instrument, Tekniska modeller och prototyper samt Samiska föremål där den ekonomiska gränsen snarare bör vara 5 än 20 eller 40 000 kr. Dessa kategorier kan ha låga marknadsvärden men stor betydelse som forskningsmaterial eller som betydelsebärare inom en minoritetskultur. Akademien stödjer inte heller införande av en övergripande bestämmelsen om att utförselreglerna endast är tillämpliga på föremål som varit minst 75 år i Sverige; gränsen bör sättas vid 50 år. Läs hela yttrandet här.

 

Språkforskning och språkutbildning i en globaliserad värld

I ett brev till Regeringen presenteras resultat av Kungl. Vitterhetsakademiens språkdag 2015-10-05. 

 

Medelhavsinstituten

Den 28 oktober avgick en skrivelse från Kungl. Vitterhetesakademien till regeringen (utbildnings- och finansdepartementen) och riksdagens utbildningsutskott. Skrivelsen lyfter i fyra huvudpunkter fram problem med regeringens förslag att slopa de statliga anslagen till de tre medelhavsinstituten i Aten, Istanbul och Rom.

 

Akademien publicerade redan den 24 oktober en protest mot regeringens förslag att slopa de statliga anslagen till de tre Medelhavsinstuten. Läs den här.  

 

Kris inom lärarutbildningen för språkämnen

Vitterhetsakademien anser att krisen inom lärarutbildningen för språkämnen är alarmerande och uppmanar regeringen att särskilt uppmärksamma situationen. Läs Akademiens brev till regeringen här.

 

Om VRs beslut att dra in stödet till tidskrifter

Vitterhetsakademien har med bestörtning konstaterat att Vetenskapsrådet inte längre avser att stödja tryckning av tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap. Läs Akademiens brev till VR här.

 

Remissyttrande

Kungl. Vitterhetsakademien har beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Nytt hemvist för den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten. (PM 2013-01-24, Ku2013/106/KA). 

Regeringen har presenterat ett förslag om att den arkeologiska uppdragsverksamheten skall föras över från Riksantikvarieämbetet till Historiska museet, där den fortsättningsvis skall bedrivas i myndighetsform.

Vitterhetsakademien instämmer i huvudtanken men pekar dels på problem med inordnande av UV i Historiska museet, dels på behovet att tillförsäkra RAÄ arkeologisk kompetens även i fortsättningen. Läs hela yttrandet här.

 

Om förändringar i folkbokföringen

Kungl. Vitterhetsakademien har skrivit till Regeringen för att lyfta fram betydelsen av den geografiska indelningen i folkbokföringen.

Det som behövs är

 1. En enhetlig och officiell statistisk indelning som är mindre än kommun och större än fastighet.
 2. En indelning som är stabil och långsiktig.
 3. En indelning som bör överensstämma med den tidigare socken- eller församlingsindelningen.
 4. Ett system som tillförsäkrar sockennamnen en officiell funktion, så att de förblir i bruk.

Läs brevet här.

 

Oro för nedskärningar i kommande ramprogram

Ordförandena för Academia Europaea, ALLEA and EASAC har skrivit ett gemensamt brev till statsöverhuvudena för EUs medlemsländer för att uttrycka sin starka oro för eventuella nedskärningar i budgeten för Horisont 2020-programmet. Mer information på ALLEAs hemsida.

 

Remissyttrande

Kungl. Vitterhetsakademien har beretts tillfälle att avge yttrande över Kulturmiljöutredningens betänkande Kulturmiljöarbete i en ny tid (SOU 2012:37). Akademien har, utöver inledande kommentarer, avgett yttrande under följande tre punkter:

Nationella mål för arbetet med kulturmiljön

Föresatsen att humanistiska perspektiv ges utrymme att påverka samhällsutvecklingen får ett reellt innehåll först om arbetet med kulturmiljön vilar på en gedigen kulturvetenskaplig grundkompetens. Det är här att beklaga att utredningen inte ägnar fornlämningarnas och den historiska bebyggelsens vetenskapliga värden något större intresse.

Tidsgränser

Frågan uppstår huruvida en fast tidsgräns alls är nödvändig. Ger man fornlämningsbegreppet en vidare kulturhistorisk innebörd, framstår elastiska tidsgränser med möjlighet till särskilda prövningar från fall till fall som mer hanterliga. 

En modern landskapssyn

Är det inte nu tid att lyfta fram landskapet som ett centralt element i kulturmiljöarbetet? Här skulle kultursektorn kunna ta ett avgörande initiativ till förbättring i samverkan med andra verksamheter med landskapsanknytning. I förslaget lyser frågor om landskapets betydelse i kulturarvs­sammanhang med sin frånvaro.

Internationella utblickar och jämförelser saknas i resonemangen, dessutom är anknytningen till den europeiska landskapskonventionen genomgående svag. 

Läs hela yttrandet här.

 

 

Remissyttrande

Kungl. Vitterhetsakademien har beretts tillfälle att avge yttrande över Betänkande av utredningen om kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter (SOU 2012:20)

Vitterhetsakademien välkomnar att särskilt den forskning som utförs vid arkiv, bibliotek och museer uppmärksammas. Den är viktig, inte bara för de institutioner där den bedrivs, den utgör även ett väsentligt komplement till den forskning som bedrivs vid universitet och högskolor.

En god vetenskaplig standard är nödvändig både för utvecklandet av infrastruktur för annan forskning och för uppgiften att bedriva forskning kring metoder för insamling, bevarande och tillgängliggörande. För att detta skall vara möjligt även i framtiden måste forskarutbildningen inom de nya professionsämnena stärkas väsentligt.

Ett vidare samarbete med Vetenskapsrådet som huvudman skulle främja gemensamma värden samt dessutom bidra till att ge legitimitet åt den forskning som är kvalificerad och utförs på god vetenskaplig grund. Akademien stöder därför detta förslag. Läs hela yttrandet här.

 

Remissyttrande

Kungl. Vitterhetsakademien har beretts tillfälle att avge yttrande över rapporten Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor (U2011/7356/UH)

Vitterhetsakademien förordar i sitt yttrande att ett system för resurstilldelning till forskning vid universitet och högskolor utvecklas, som tydligare premierar och uppmanar till kvalitet. Akademien vill även betona vikten av att resurstilldelningen till forskning främjar långsiktighet, robusthet, mångfald och oberoende i forskningen och i universitetens samverkan med samhället. Akademien menar att det bästa sättet att uppnå dessa krav är med hjälp av kollegiala bedömningar. Läs hela yttrandet här.