Priser
Priser och belöningar 2020

 

 


Fr.v. Axel Unnerbäck, Staffan Eriand Isa, Claes Gejrot, Birgitta Svensson, Martin Rundkvist – medaljörer 2019.
Foto: Urban Wedin

 

De årliga medaljerna och priserna delas vanligen ut i samband med  Kungl. Vitterhetsakademiens årshögtid den 20 mars. Årshögtiden 2020 är inställd med anledning av coronaviruset. 

 

Pressmeddelande

 

MEDALJER 2020

 

AKADEMIENS GUSTAF ADOLFSMEDALJ med Konungens medgivande tilldelas Björn Ambrosiani för sitt livslånga engagemang med att utveckla arkeologin som vetenskapligt forskningsfält och uppdragsarkeologin som antikvarisk vetenskaplig praktik.

 

AKADEMIENS STORA MEDALJ I GULD tilldelas professor Anders Cullhed, för entusiastiskt och framgångsrikt arbete som Akademiens preses och för hans starka engagemang för den akademiska friheten.

 

AKADEMIENS FÖRTJÄNSTMEDALJ I GULD tilldelas 
professor Anders Andrén för förtjänstfull medverkan i Akademiens förvaltningsutskott och värdefulla insatser som Akademiens vice preses.

 

Professor Elisabet Engdahl för hennes kunniga insatser i Akademiens förvaltningsutskott samt för självständigt och skarpsinnigt arbete med Akademiens stadgerevision.

 

Professor Nils-Eric Sahlin för kritiska, kreativa och värdefulla insatser i Akademiens förvaltningsutskott.

 

Professor Mats Widgren för engagerad medverkan i Akademiens förvaltningsutskott och betydelsefulla insatser för Akademiens kulturfastigheter.

 

AKADEMIENS JETONG I GULD tilldelas professor Ulla Birgegård för hennes framstående forskargärning inom slavistiken och värdefulla insats för Kungl. Vitterhetsakademiens skriftserie Slavica Suecana.


 

GAD RAUSINGS PRIS FÖR FRAMSTÅENDE HUMANISTISK FORSKARGÄRNING tilldelas professor Pirjo Markkola, professor i historia vid Tammerfors universitet, för hennes mångsidiga och nyskapande studier av den nordiska välfärdsmodellens historiska rötter. 

 

Prissumma 1 500 000 kr.

 

RETTIGSKA PRISET tilldelas:

 

professor Anna Dahlgren, Stockholm, för hennes inflytelserika och angelägna forskning inom konstvetenskap med fotokonsten som ett centralt tema. 

 

professor Paula Henrikson, Uppsala, för hennes omfattande och betydelsefulla forskning inom litteraturvetenskap med ”det långa 1800-talet” i centrum men även rörande samtida diktning. 

 

Prissumman är 250 000 kr vardera.

 

 

PRISER FÖR FÖRTJÄNTA VETENSKAPLIGA ARBETEN 2020  tilldelas

 

 

fil.dr Chris de Bont, Stockholm, för hennes avhandling Modernisation and farmer-led irrigation development in Africa: a study of state-farmer interactions in Tanzania (2018).

 

fil.dr Isak Hyltén-Cavallius, Lund, för hans avhandling Den ofärdiga vetenskapen: Om krisen i svensk litteraturforskning och litteraturtolkningens villkor (2018).

 

fil.dr Agnes Malmgren, Lund, för hennes avhandling Efterklang/efterskalv: Minne, erkännande och solidaritet i Nowa Huta (2018).

 

Prissumman är 50 000 kr till var och en.

 

 

BJÖRNSTJERNSKA PRISET tilldelas professor Lennart Nordenfelt, för att han de senaste åren - utöver en inflytelserik produktion inom begreppsanalytisk filosofi och medicinsk etik - har givit originella bidrag till förståelsen av den nutida filosofins utveckling i Sverige. 

 

Prissumman är 50 000 kr.

 

UNO LINDGRENS PRIS   tilldelas professor Maria Walecka-Garbalinska, Stockholm.  

 

Prissumman är 75 000 kr.

 

AKADEMIENS PRIS FÖR BERÖMVÄRD LÄRARGÄRNING INOM SKOLVÄSENDET 

för år 2020 inriktat mot moderna språk förutom svenska 

Kent Fredholm, Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad, 

 

Kent Fredholm ställer höga krav på sina elever och ser alltid till den enskilde elevens bästa. Han arbetar metodiskt med elevernas språkinlärning och är föredömligt tydlig vad gäller pedagogiskt upplägg och struktur. Han är aktiv inom forskarutbildningen och när det gäller att försvara de moderna språken i dagens skola.

 

Petra Lindberg Hultén, Öckerö seglande gymnasieskola, Öckerö

 

Petra Lindberg Hultén har med framgång utvecklat undervisningen i tyska. Hon väcker och bevarar ungdomars intresse för tyska språket genom att låta eleverna skapa poddar, läsa tysk litteratur och se tysk film. Genom sitt engagemang i Språklärarnas riksförbund visar hon att goda språkkunskaper skapar möjligheter till förståelse för olika kulturer.  

 

Mia Smith, Vallhamraskolan 7-9, Sävedalen

 

Mia Smith bedriver en varierad och innovativ undervisning. Hon är mycket uppskattad för såväl sina ämneskunskaper som sitt engagemang och arbetar outtröttligt för att stärka de moderna språkens ställning inom skolan. Som förstelärare driver hon ett viktigt utvecklingsarbete gällande bedömning utifrån Skolverkets allmänna råd.

 

Prissumman är 50 000 kr till pristagarna och 20 000 kr till skolornas bibliotek.

 

PRISER OCH MEDALJER 2019

AKADEMIENS GUSTAF ADOLFSMEDALJ med Konungens medgivande

 • till Axel Unnerbäck, för hans livslånga arbete med att utveckla och sprida kunskap om byggnadsvård och orgelvård.

AKADEMIENS STORA MEDALJ I GULD

 • Professor Birgitta Svensson, för ett initiativrikt engagemang som ständig sekreterare, av vital betydelse för Akademiens administration, kulturfastigheter och vetenskapliga verksamhet.

AKADEMIENS ANTIKVARISKA MEDALJ I SILVER

 • docent Claes Gejrot för idérika och kreativa insatser inom kulturminnesvården, med tonvikt på paleografi och diplomatik.
 • fil.dr Martin Rundkvist för mångårigt och värdefullt redaktörskap för Akademiens tidskrift Fornvännen.

AKADEMIENS INSKRIFTSMEDALJ I SILVER

 • Staffan Eriand Isa för hängivna och ansvarsfulla insatser som intendent på Akademiens kansli.

 

PRISER FÖR FÖRTJÄNTA VETENSKAPLIGA ARBETEN 2019

 

 • fil.dr Nikolaos Domazakis, Lund, för hans avhandling The neologisms in 2 Maccabees (2018).
 • fil.dr Karin Eriksson, Uppsala, för hennes avhandling Sensing Traditional Music Through Sweden's Zorn Badge: Precarious Musical Value and Ritual Orientation (2017).
 • fil.dr Kenneth Lindegren, Lund, för hans avhandling Osannolika händelser och den svenska realistiska romanen: ett estetiskt och existentiellt bekymmer (2016).

 • fil.dr Ljubica Miočević, Stockholm, för hennes avhandling Fantasiens morgonrodnad: En studie i Clas Livijns romaner (2017).
 • Prissumman är 50 000 kr till var och en.


Eva Lindahl tar emot 2019 års lärarpris av Akademiens dåvarande preses Anders Cullhed.
Foto: Urban Wedin
 

AKADEMIENS PRIS FÖR BERÖMVÄRD LÄRARGÄRNING INOM SKOLVÄSENDET 

för år 2019 inriktat mot historia

 • Eva Lindahl, De Geergymnasiet i Norrköping, för att hon har ett elevfokus utöver det vanliga. Hennes kreativa historieundervisning fångar, utmanar och utvecklar eleverna med varierade metoder som rollspel, digitala redskap och undersökande arbetssätt. Hon driver frågor om också demokrati och rättvisa, alltid med elevens bästa i fokus. 
 • Prissumman är 50 000 kr till var och en jämte 20 000 kr till vardera skolas bibliotek.

 

WARBURGSKA PRISET

 • fil.dr Eric Pudney, Lund, för avhandlingen Scepticism and Belief in English Witchcraft Drama, 1538–1681.
 • Prissumman är 50 000 kr.

 

DET BESKOWSKA STIPENDIET

 • Fil. dr  Elisa Rossholm, Stockholm, en skicklig och självständig forskare inom konstvetenskap som förtjänar stöd och uppmuntran.
 •  
 • Prissumman är 50 000 kr.

 

UNO LINDGRENS PRIS

 • docent Mickaëlle Cedergren, Stockholm, för hennes betydande insatser rörande svensk-franska kulturförbindelser.
 • Prissumman är 75 000 kr.

 

RETTIGSKA PRISET 

 • Professor Merja Kytö, Uppsala, för hennes innovativa arbeten inom syntax, pragmatik och korpuslingvistik på såväl det tidigmoderna som det nyare engelska språkområdet.
 • Prissumman är 250 000 kr. 

 

ANN-KERSTI OCH CARL-HAKON SWENSONS PRIS FÖR HUMANISTISK OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIG FORSKNING 2019

 • Professor Marianne Gullberg, Lund, för hennes banbrytande och erkända arbete inom psykolingvistiken, där hon utvecklat nya metoder och visat resultat som ändrat vår syn på hur och när inlärning sker. Som originell och nyskapande forskare i skärningspunkten mellan språktillägnande, gester och neurokognition har hon väckt stor internationell uppmärksamhet. 
   
 • Prissumman är 700 000 kr. 


GAD RAUSINGS PRIS FÖR FRAMSTÅENDE HUMANISTISK FORSKARGÄRNING 

 • Professor Lena Liepe, för hennes banbrytande och djuplodande studier av den nordiska medeltidskonsten. 
 • Prissumman är 1 500 000 kr.


 

Priser och belöningar tidigare år
 

2019 > pdf-fil

2018  > pdf-fil
2017  > pdf-fil

2016  > pdf-fil

2015  > pdf-fil
2014  > pdf-fil
2013  > pdf-fil
2012  > pdf-fil
2011  > pdf-fil
2010  > pdf-fil
2009  > pdf-fil 
2008  > pdf-fil