Priser
Priser och belöningar 2019

Vid Kungl. Vitterhetsakademiens årshögtid den 20 mars 2019 i Riddarhussalen delades nedanstående medaljer och priser ut

 


Fr.v. Axel Unnerbäck, Staffan Eriand Isa, Claes Gejrot, Birgitta Svensson,Martin Rundkvist
Foto: Urban Wedin

 

MEDALJER

 

AKADEMIENS GUSTAF ADOLFSMEDALJ med Konungens medgivande

 • till Axel Unnerbäck, för hans livslånga arbete med att utveckla och sprida kunskap om byggnadsvård och orgelvård.

AKADEMIENS STORA MEDALJ I GULD

 • Professor Birgitta Svensson, för ett initiativrikt engagemang som ständig sekreterare, av vital betydelse för Akademiens administration, kulturfastigheter och vetenskapliga verksamhet.

AKADEMIENS ANTIKVARISKA MEDALJ I SILVER

 • docent Claes Gejrot för idérika och kreativa insatser inom kulturminnesvården, med tonvikt på paleografi och diplomatik.
 • fil.dr Martin Rundkvist för mångårigt och värdefullt redaktörskap för Akademiens tidskrift Fornvännen.

AKADEMIENS INSKRIFTSMEDALJ I SILVER

 • Staffan Eriand Isa för hängivna och ansvarsfulla insatser som intendent på Akademiens kansli.

 

 

PRISER

PRISER FÖR FÖRTJÄNTA VETENSKAPLIGA ARBETEN

 

 • fil.dr Nikolaos Domazakis, Lund, för hans avhandling The neologisms in 2 Maccabees (2018).
 • fil.dr Karin Eriksson, Uppsala, för hennes avhandling Sensing Traditional Music Through Sweden's Zorn Badge: Precarious Musical Value and Ritual Orientation (2017).
 • fil.dr Kenneth Lindegren, Lund, för hans avhandling Osannolika händelser och den svenska realistiska romanen: ett estetiskt och existentiellt bekymmer (2016).

 • fil.dr Ljubica Miočević, Stockholm, för hennes avhandling Fantasiens morgonrodnad: En studie i Clas Livijns romaner (2017).
 • Prissumman är 50 000 kr till var och en.


Eva Lindahl tar emot 2019 års lärarpris av Akademiens preses Anders Cullhed.
Foto: Urban WdinAKADEMIENS PRIS FÖR BERÖMVÄRD LÄRARGÄRNING INOM SKOLVÄSENDET 

för år 2019 inriktat mot historia

 • Eva Lindahl, De Geergymnasiet i Norrköping, för att hon har ett elevfokus utöver det vanliga. Hennes kreativa historieundervisning fångar, utmanar och utvecklar eleverna med varierade metoder som rollspel, digitala redskap och undersökande arbetssätt. Hon driver frågor om också demokrati och rättvisa, alltid med elevens bästa i fokus. 
 • Prissumman är 50 000 kr till var och en jämte 20 000 kr till vardera skolas bibliotek.

 

WARBURGSKA PRISET

 • fil.dr Eric Pudney, Lund, för avhandlingen Scepticism and Belief in English Witchcraft Drama, 1538–1681.
 • Prissumman är 50 000 kr.

 

DET BESKOWSKA STIPENDIET

 • Fil. dr  Elisa Rossholm, Stockholm, en skicklig och självständig forskare inom konstvetenskap som förtjänar stöd och uppmuntran.
 •  
 • Prissumman är 50 000 kr.

 

UNO LINDGRENS PRIS

 • docent Mickaëlle Cedergren, Stockholm, för hennes betydande insatser rörande svensk-franska kulturförbindelser.
 • Prissumman är 75 000 kr.

 

RETTIGSKA PRISET 

 • Professor Merja Kytö, Uppsala, för hennes innovativa arbeten inom syntax, pragmatik och korpuslingvistik på såväl det tidigmoderna som det nyare engelska språkområdet.
 • Prissumman är 250 000 kr. 

 

ANN-KERSTI OCH CARL-HAKON SWENSONS PRIS FÖR HUMANISTISK OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIG FORSKNING 2019

 • Professor Marianne Gullberg, Lund, för hennes banbrytande och erkända arbete inom psykolingvistiken, där hon utvecklat nya metoder och visat resultat som ändrat vår syn på hur och när inlärning sker. Som originell och nyskapande forskare i skärningspunkten mellan språktillägnande, gester och neurokognition har hon väckt stor internationell uppmärksamhet. 
   
 • Prissumman är 700 000 kr. 


GAD RAUSINGS PRIS FÖR FRAMSTÅENDE HUMANISTISK FORSKARGÄRNING 

 • Professor Lena Liepe, för hennes banbrytande och djuplodande studier av den nordiska medeltidskonsten. Läs mer här.
 • Prissumman är 1 500 000 kr.


 

Priser och belöningar tidigare år
 

2018  > pdf-fil
2017  > pdf-fil

2016  > pdf-fil

2015  > pdf-fil
2014  > pdf-fil
2013  > pdf-fil
2012  > pdf-fil
2011  > pdf-fil
2010  > pdf-fil
2009  > pdf-fil 
2008  > pdf-fil