Kungl. Vitterhetsakademin

Lars Lawskis fond

I syfte att främja svensk kulturmiljövård utlyser Akademien härmed medel ur Lars Lawskis fond avseende konservering, underhåll och iståndsättning av svenska historiska byggnader och svenska byggnadsverk av stort kulturhistoriskt värde. Lars Lawski (1886–1959) testamenterade sin förmögenhet till Kungl. Vitterhetsakademien med föreskrifter om att den skall bidra till ovan beskrivna ändamål.

Bidrag kan nu sökas till restaureringsprojekt av kulturhistoriska byggnadsverk, med beaktande av nedanstående villkor:

 • Med svenska historiska byggnader avses här byggnadsminnen definierade i Kulturmiljölag (KML) 3 kap. 1§: ”En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde.” Byggnader som faller in under kategorin men inte är byggnadsminnen kan även komma i fråga för denna utlysning.
 • Med svenska byggnadsverk av stort kulturhistoriskt värde avses här fornlämningar definierade i Kulturmiljölag (KML) 2 kap. 1§ punkt 6: ”Ruiner av borgar, slott, kloster, kyrkobyggnader och försvarsanläggningar samt av andra byggnader och byggnadsverk.”
 • Byggnadsverket ska vara tillgängligt för allmänheten i någon omfattning.
 • Ansökningar om medel från 1 MSEK upp till 7 MSEK välkomnas.
 • Beviljade medel kan utgöra medfinansiering av större projekt.
 • Certifierad antikvariskt sakkunnig ska följa arbetet.
 • Sökande ansvarar för att eventuella nödvändiga myndighetstillstånd för restaureringsinsatsen söks och beviljas innan arbetet inleds.

Medel kan inte sökas för:

 • Kyrkliga kulturminnen definierade i Kulturmiljölag (KML) 4 kap. 2§: ”Byggnader som före den 1 januari 2000 har invigts för Svenska kyrkans gudstjänst och den 1 januari 2000 ägdes eller förvaltades av Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar.” Kyrkor som inte är invigda (ödekyrkor etc.) kan dock komma i fråga för denna utlysning.
 • Resor och uppehälle, forskning, evenemang och arrangemang, nybyggnation och storskalig rekonstruktion.

Publicerad den  

information

Ingen utlysning 2024.

Ansökan om medel ska innehålla:

 • Namn, adress och fastighetsbeteckning för byggnadsverket
 • Namn och kontaktuppgifter för sökande
 • Namn och kontaktuppgifter för ägare (om annan än sökande)
 • Namn och kontaktuppgifter för byggherre/beställare (om annan än ägare/sökande)
 • Detaljerad projektbeskrivning på max 12 000 tecken. Dessa rubriker ska finnas med: 1) Projektets syfte och mål. 2) Beskrivning av byggnad/byggnadsverk med bilder. 3) Restaureringsbehov och planerade insatser. 4) Tidsplan för genomförande. 5) Byggnadsverkets användning och tillgänglighet för allmänheten.
 • Antikvarisk konsekvensanalys med kulturhistorisk värdering av byggnadsverket, dess skyddsbestämmelser etc. upprättad av certifierad antikvariskt sakkunnig.
 • Projektbudget med uppgifter om eventuell annan finansiering. Ange anbudsgivare och belopp, bifoga gärna offerter.
 • Belopp som söks från fonden.

Ansökan ska skickas in per e-post till Vitterhetsakademiens kansli kansli@vitterhetsakademien.se senast den 20 februari 2023 kl. 15.00.

Utlysningen i pdf. Pdf, 111.8 kB.

För frågor, kontakta Vitterhetsakademiens fastighetschef Ulrika Mebus ulrika.mebus@vitterhetsakademien.se

Föreningen för bevarandet av Lindholmens betjäntflygel, 1 000 000 kr
Gotlands Museum, Kattlunds, 1 460 000 kr
Gunnebo Slott och Trädgårdar AB, 1 300 000 kr
Göinge Hembygdsförening, Grimmatorp i Broby hembygdspark, 2 000 000 kr
Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg, 1 400 000 kr
Riddarhusförvaltningen, 1 000 000 kr
Stiftelsen Brucebo Stipendiefond för konstnärer, 1 100 000 kr
Stiftelsen Drottningholms Slottsteater, 1 800 000 kr
Stiftelsen Gamleby Tingshus, 1 000 000 kr
Stiftelsen Nordiska Museet, Svindersvik, 1 237 000 kr
Stiftelsen Skansen, Biologiska museet, 1 375 000 kr
Stiftelsen Världsarvet Grimeton, 1 000 000 kr
Stiftelsen Österbybruk herrgård, 2 500 000 kr
Värmlands Museum, Von Ech-stedska gården, 1 000 000 kr
Västergötlands museum, Lindholmens slottsruin, 1 400 000 kr
Westmannastiftelsen, Ängsö slott, 2 600 000 kr

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien