Kungl. Vitterhetsakademin

Foto: Maria Strömvik

Hanna Bäck

Hanna Bäck, professor i statsvetenskap vid statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, har vid plenum den 4 oktober 2022 valts in som arbetande ledamot i den historisk-antikvariska klassen.

Hanna Bäck, född 1975, professor vid Lunds universitet sedan 2015, disputerade i statskunskap vid Uppsala universitet med avhandlingen Explaining Coalitions. Evidence and Lessons from Studying Formation in Swedish Local Government. Avhandlingen belönades med Gunnar Hazelius pris för den bästa avhandlingen inom ämnena samhällsvetenskap och historia. Hanna Bäcks produktion därefter är mycket omfattande, med ett stort antal artiklar publicerade i ledande internationella tidskrifter, samt ett flertal monografier och redigerade volymer.

En betydande del av Hanna Bäcks forskning fokuserar på politiska partier och regeringsbildning inom parlamentariska demokratier. Inom fältet har hon givit viktiga bidrag till den internationella forskningen genom att exempelvis fokusera på betydelsen av interndemokrati och splittring i politiska partier för koalitionsbildningen. Hanna Bäck har erhållit prestigefulla internationella priser för sin forskning om koalitionsbildning, till exempel Rudolf Wildenmann-priset för bästa uppsats, och Vincent Wright-priset för bästa artikel i West European Politics. Hon har även bidragit till den svenska debatten om regeringsbildning som samförfattare av Demokratirådets rapport, Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin. Monografin belönades med statsvetenskapliga förbundets pris för bästa bok om svensk politik 2016–2017. Hanna Bäck fick, tillsammans med Jan Teorell, Johan Hellström och Johannes Lindvall, även i uppdrag av talman Andreas Norlén att analysera den utdragna regeringsbildningen efter valet 2018, som utmynnade i monografin, 134 dagar. Om regeringsbildningen efter valet 2018.

Hanna Bäck har även bidragit till forskningen om parlamentariska debatter. Här har hon till exempel publicerat monografin Political Parties, Parliaments and Legislative Speechmaking och redigerat volymen The Politics of Legislative Debates, nyligen publicerad vid Oxford University Press. Ett viktigt bidrag inom forskningsfältet är att visa att det finns tydliga mönster i vilka ledamöter som deltar i de parlamentariska debatterna. Tillsammans med sina kollegor visar Hanna Bäck exempelvis att kvinnliga ledamöter i olika parlament, däribland i Riksdagen, deltar i lägre utsträckning än sina manliga kollegor. I Riksdagen är dock kvinnor väl representerade i debatter som berör välfärd, hälsa och utbildning.

Hanna Bäck har också framgångsrikt samarbetat med forskare från andra discipliner, framför allt inom psykologi. Inom ämnet politisk psykologi har hon bidragit till forskningen om radikalisering och har tillsammans med Emma Renström publicerat flera artiklar i internationella tidskrifter som visar på betydelsen av social exkludering för radikaliseringsprocessen. Hon har även givit viktiga bidrag till fältet politisk psykologi genom att bedriva forskning om så kallad affektiv polarisering, som handlar om att partiers anhängare hyser en känslomässig aversion och är partiska gentemot mot andra partier och deras anhängare. Hanna Bäck och hennes kollegor har visat att väljare blir mer polariserade gentemot andra grupper då de känner att den egna gruppen är hotad, och att politiska representanters retorik kan ha avgörande betydelse för hur polariserad väljarkåren blir.

Hanna Bäck har varit verksam vid flera olika forskningsinstitutioner, till exempel arbetade hon under flera år vid universitetet i Mannheim i Tyskland. Hon har även tjänstgjort vid European University Institute i Florens i Italien, och vid University of Twente i Holland. Hon har varit gästforskare vid Oxford University och vid University of California, San Diego, och hon är för närvarande gästprofessor vid Mälardalens universitet. Hon har haft viktiga uppdrag i sin forskarroll och har till exempel deltagit som expert i Demokratiutredningen 2014. Under åren 2018–2019 var hon ordförande för Vetenskapsrådets beredningsgrupp för statsvetenskap, freds- och konfliktforskning, och medie- och kommunikationsvetenskap. Hon är för närvarande redaktör för tidskriften Research & Politics, och har tidigare varit biträdande redaktör för tidskriften Political Psychology.

Inträdesföredraget Politisk polarisering som utmaning för demokratin hölls vid plenarsammanträdet den 7 februari 2023.

Läs mer om Hanna Bäcks forskning på Lunds universitets hemsida.

Publicerad den   Ledamöter

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien