Kungl. Vitterhetsakademin

Kungliga vitterhetsakademien


 • Ett lärt samfund


  Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
 • Kulturmiljövård


  Bevarar och levandegör
 • Forskning och samverkan


  Främjar, stödjer och initierar
 • Bokutgivning


  Förmedlar och tillgängliggör

NYHETER


 • Pressmeddelande

  Stipendiater inom Bernadotteprogrammet

  Mats Dahllöv, Södertörns högskola, Alexander Isacsson, Lunds universitet, och Andrine Nilsen, Göteborgs universitet, tilldelas var sitt stipendium om 125 000 kronor inom Bernadotteprogrammet 2024. Dessutom erbjuds stipendiaterna två veckors vistelse vid någon av Vi...

 • Pressmeddelande

  Rausingpriset till rättshistoriker

  Akademiprofessor Heikki Pihlajamäki, professor i jämförande rättshistoria vid Helsingfors universitet, tilldelas Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning 2024 för uppslagsrika och nydanande forskning inom jämförande rättshistoria. Prissumman är ...

 • Pressmeddelande

  Framstående forskare och lärare belönas

  Pristagare och medaljörer för 2024, framstående forskare och lärare inom humaniora och samhällsvetenskap, har nu utsetts. Årets belöningar delas ut vid Akademiens högtidssammankomst i Stockholms stadshus den 20 mars.

 • Publikationer

  Ny bok om kulturpolitik och estetik i folkhemmet

  I den nya konferensvolymen Litteratur, konst och politik i välfärdsstatens Sverige tar sig tretton forskare an komplicerade frågor genom att undersöka hur kulturpolitiken har sett ut under de senaste 100 åren och återvända till litteratur- och konsthistorien: Kultu...

aktuella Utlysningar

Välkommen att söka medel ur fonder och stiftelser. Sista ansökningsdag är den 11 mars 2024.

på gång

Dokumentation av tusenårigt klotter i Sofiakatedralen, Kiev – världsarvskyddat av Unesco
Forskare från Göteborgs universitet dokumenterar just nu det historiska klottret som riskerar att förstöras i kriget mot Ukraina. Projektet är delfinansierat av Vitterhetsakademien.

2023 års Rettigska stipendier

Fyra forskare tilldelas 100 000 kr var för projekt som nyttjar de fysiska samlingarna vid Riksantikvarieämbetets arkiv och Vitterhetsakademiens bibliotek.

Onsdagkvällar på Vitterhetsakademiens bibliotek
Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek har öppen programverksamhet med föredrag och visningar i arkiv- och magasin som i vanliga fall inte är öppna för allmänheten. Läs mer om programmet för våren 2024.

 • Våra kulturfastigheter

  Borgs by och Gråborg

  Borgs by i Algutsrums socken på Ölan d är en by med två kringbyggda gårdar och ladugårdar. Här finns Ölands största fornborg Gråborg och den medeltida kapellruinen S:t Knuts kapell .
  I byn bedrivs i dag traditionellt jordbruk där nötboskap och får håller betesmarkerna öppna. Besökaren kan uppleva det rika och levande kulturlandskapet bland annat genom de vandringsleder som går genom artrika hagmarker, slåtterängar och hassellundar.
  Kungl. Vitterhetsakademien förvärvade Borgs by på 1940-talet med syfte att sköta och bevara platsen samt hålla den tillgänglig för allmänheten. Då var huvuddelen av åkrarna igenväxta. Odlingslandskapet har därefter allteftersom återförts till sitt tidigare utseende och de gamla åkerytorna har tagits fram.
  Borgs by och Gråborg ligger 10 km öster om Färjestaden mellan Algutsrum och Norra Möckleby. • Våra kulturfastigheter

  Rettigska huset

  Det Rettigska huset tillhör Villastans första generation av bebyggelse. Huset byggdes som ett flerfamiljshus och är därmed den tidigaste avvikelsen från grundtanken om en villastad. Gatunamnet Villagatan är ett minne av att den nya stadsdelen kom att kallas Villastaden.
  Huset donerades på 1960-talet till Rettigska kulturstiftelsen, som förvaltas av Vitterhetsakademien.
  På 1870-talet fanns ett stort obebyggt område norr om Humlegården som ägdes av det privata bolaget AB Stockholms Byggnadsförening. På området ville man skapa något helt nytt och med inspiration från andra europeiska storstäder blev visionen att bygga en villastad, ”en oas i stenöknen”, bestående av enfamiljsvillor med trädgårdar omkring.  Men just Rettigska huset har inte en trädgård framför entrén som de flesta andra hus i området.
 • Våra kulturfastigheter

  Skånelaholms slott

  Skånelaholms slott uppfördes ca 1639–1643 av hovrättspresidenten Andreas Gyldenklou i tysk-nederländsk senrenässansstil, med fasad av tegel, men gårdens namn omnämns redan i ett köpebrev 1276, när Magnus Ladulås sålde egendomen till Skokloster. Slottet har inte haft så många olika ägare; den längsta perioden, från 1742 till 1918, ägdes Skånelaholm av bruksägarfamiljen Jennings. På 1890-talet putsades den ursprungliga tegelfasaden över och tillfördes rika fönsteromfattningar och dekorationer. I dag har slottet och flyglarna återfått färgsättningen från 1800-talets sista decennium.
  Herbert Rettig köpte slottet 1929. Han blev den siste private ägaren. 1962 donerade makarna Herbert och Ing-Marie Rettig slottet till Kungl. Vitterhetsakademien för att det skall ”bevaras i orubbat skick såsom kulturminnesmärke”. Slottet rymmer i dag möbler, konst, böcker och ett stort antal allmogeföremål som insamlades av familjen Rettig, som hade ett stort intresse för hembygdsvård. Ett materia medica-skåp från 1700-talet och en samling vagnar från 1800-talet hör också till slottets sevärdheter.
 • Våra kulturfastigheter

  Stensjö by

  Stensjö by är en oskiftad småländsk by med levande lant- och skogsbruk. I byn ligger boningshus och ladugårdar till flera gårdar fortfarande samlade som de gjorde på många håll i Småland innan laga skifte genomfördes under 1800-talet. Stensjö by är ett levande landskap med ett rikt biologiskt kulturarv, till exempel hamlade träd och artrika gräsmarker. 2020 ombildades byn till kulturreservat. Detta innebär ett stärkt framtida skydd för hela byn med dess byggnader, åkrar, ängar, hagmark och omfattande skogsområden.
  Skyddet för landskapet i Stensjö by förutsätter att landskapet fortsätter att brukas och hävdas. Landskapet är resultatet av generationers arbete med stenröjning, odling och ängsslåtter.

  Stensjö var från början namnet på en gård som finns omnämnd redan 1351. Namnet skrevs ursprungligen Steenzöö. Ortnamnet syftade troligen på den steniga kullen öster om den nuvarande byn som låg som en ö omgiven av Virån i öster och stråk av sanka ängar i väster. Den äldsta kartan över Stensjö från 1709 visar en gård på samma ställe som den nuvarande byn. 
 • Våra kulturfastigheter

  Stjernsunds slott


  Stjernsunds slott är beläget på en udde i sundet som förbinder sjön Alsen med Vättern. Slottet som är byggt i stram nyklassicistisk stil har sällsynt väl bevarade inredningar från 1850-talet då slottet ägdes av den kungliga familjen Bernadotte. Slottet och dess inventarier donerades av familjen Cassel till Kungl. Vitterhetsakademien på 1950-talet. 1965 förklarades slottet och parken som byggnadsminne.
  Godsets historia går tillbaka till 1600-talet då Johan Oxenstierna – därav namnet Stjernsund – lät uppföra en sätesgård som stod färdig 1664. 1785 köpte brukspatron Olof Burenstam godset och igångsatte en ståtlig nybyggnation. Det nya Stjernsund, med rena ljusputsade fasader och fyra magnifika kolonner vid ingången som enda utsmyckning, stod klart 1808. Likaså anlades en park i engelsk landskapsstil.

AKADEMIeNS ARBETE

uppdaterat 2022-12-20

Ledamöter som är aktuella med till exempel beviljade forskningsanslag, nya böcker, utmärkelser och priser: Peter Aronsson, Maarit Jänterä-Jareborg, Ola Sigurdson, François-Xavier Dillmann, Mats Thelander, Hanna Bäck, Marianne Gullberg, Hans Kronning, Neil Price, Mats Roslund, Bo Lindberg, Peter Hedström, Neil Price, Jonas Tallberg, Elena Balzamo, Torsten Persson, Thure Stenström, Karin Helander, Anders Wästfelt, Gunnel Cederlöf, Stig Strömholm.

LÄS MER

uppdaterat 2023-12-14

Senast invalda ledamöter i Akademien är Christian Høgel, professor i grekiska, latin och nygrekiska vid Lunds universitet, Lars Strannegård, professor på Handelshögskolan i Stockholm, Karin Sennefelt, professor i historia vid Stockholms universitet, Stefan Helgesson, professor i engelska vid Stockholms universitet, Hanna Bäck, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet.

Läs mer

uppdaterat 2020-10-05

Akademiens ledamöter kommer från de humanistiska, religionsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga disciplinerna. Antalet arbetande ledamöter är cirka 120, flertalet av dem deltar i de månatliga plenarsammanträdena. Akademien har dessutom hedersledamöter, utländska ledamöter, svenska och utländska korresponderande ledamöter. Det totala antalet ledamöter är cirka 200.

Läs mer

uppdaterat 2023-10-25

Bokmässan 2023: Akademien på Forskartorget

Akademiens program på Forskartorget lyfte fram tre aktuella titlar – biografin Geo Widengren. Stridbar professor i en föränderlig tid, den nya delen av Svensk trädgårdshistoria och antologin Med pennan i hand, om diplomaters berättelser. 2023 firade Forskartorget 20 år och Vitterhetsakademien har varit en av finansiärerna sedan 2009.

fornvännen

uppdaterat 2023-12-19

I Fornvännen 2023:4 ger Liisa Kunnas en intressant inblick i hur den finska stenålderns befolkningar framställdes i början av 1900-talet i ljuset av forskarnas politiska och vetenskapliga bakgrund. En helt annan typ av konflikt tas upp av Leszek Gardeła och Matthias S. Toplak, som gör en djupstudie vilka typer av militär utrustning och krigiskt symbolspråk som förekommer i vikingatida kvinnogravar. Jens Christian Moesgaard presenterar en syntes av enstaka vikingatida silvermynt som...

Läs mer

samarbeten och nätverk

Bildningsmagasinet Anekdot är ett samarbete mellan Vitterhetsakademien och Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet och är ett exempel på Akademiens forskningssamarbeten. Syftet med Anekdot är att sprida humanistisk, akademisk kunskap till en bred allmänhet. Forskartorget på Bokmässan, Forskarfredag, Vetenskap och Allmänhet, Litteraturbanken och Runverket är andra exempel på samarbeten där Akademien medverkar till kunskapsförmedling inom humaniora och samhällsvetenskap.

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien

Till toppen