Kungl. Vitterhetsakademin

Aktuella utlysningar

utlysningarna öppnar kl. 10 och stänger kl. 15.

sista ansökningsdag den 2o februari 2023

Vitterhetsakademien utlyser medel ur Lars Lawskis fond avseende konservering, underhåll och iståndsättning av svenska historiska byggnader och svenska byggnadsverk av stort kulturhistoriskt värde. Ansökningar om medel från 1 MSEK upp till 7 MSEK välkomnas. Sista ansökningsdag är den 20 februari 2023 kl. 15.00.

sista ansökningsdag den 10 mars

Resestipendier för internationell samverkan inom kulturmiljövården ur insamlingsstiftelsen Margareta Biörnstads fond.

sista ansökningsdag den 10 mars

Till främjande av vetenskaplig undervisning eller forskning inom Akademiens verksamhetsfält, företrädesvis forskning i Medelhavsområdet.

sista ansökningsdag den 10 mars

För främjandet av vetenskaplig forskning i Norden inom det textilhistoriska området. Anslag kan utdelas till enskild person eller projekt.

Ansökan öppnar den 1 februari

För arkeologisk utgrävning och bearbetning i Sverige, företrädesvis Gamla Uppsala och Närke.

sista ansökningsdag den 10 mars

Bidrag till resor och uppehälle åt forskare som bedriver studier vid Svenska Institutet i Rom.

sista ansökningsdag den 10 mars

Ur Stiftelsen Ingrid och Torsten Gihls fond utlyses för läsåret 2022–2023 ett stipendium om 220 000 kr för 9 månaders forskningsarbete vid Svenska Institutet i Rom.

Ansökan öppnar den 1 februari

Stipendier för studiet av Islands språk, litteratur och kultur. Kan sökas av studerande eller forskare vid svenska universitet och högskolor som ämnar studera eller bedriva forskning på Island främst inom ämnena nordiska språk och litteraturvetenskap.

sista ansökningsdag den 10 mars

För främjandet av vetenskaplig forskning inom kulturminnesvården. Anslag kan lämnas såväl till enskilda personer för forskning som till svenska museer och andra institutioner för täckande av kostnaderna i verksamheten.

sista ansökningsdag den 10 mars

För arkeologisk forskning och utgrävningar i Sverige, företrädesvis i Halland och Västergötland.

sista ansökningsdag den 10 mars

Stipendier för svenska forskare och studerande samt forskare vid svenska universitet och högskolor för arkeologiskt fältarbete och bearbetning i Medelhavsområdet, företrädesvis i Labraunda, Turkiet.

sista ansökningsdag den 10 mars

Avser tryckningsbidrag inom ramen för nordisk språkforskning. Kan även gälla utgivning av ”gamla litteraturminnesmärken”.

sista ansökningsdag den 10 mars

För tryckning av arkeologiska arbeten.

sista ansökningsdag den 10 mars

För forskare i Sverige inom området nordisk förhistoria och medeltid.

sista ansökningsdag den 10 mars

För främjandet av historisk forskning, i första hand forskning som berör Västernorrlands och Jämtlands län, i andra hand övriga Sverige.

Ansökan stängdes den 25 januari 2023

Kungl. Vitterhetsakademien anslår varje år medel för gästföreläsarverksamhet. Avsikten är att ge universitet och högskolor möjlighet att inbjuda internationella gästföreläsare som inom sitt område intar en ledande ställning genom nya metoder och idéer och som därigenom kan tänkas stimulera svensk forskning.

Ansökan stängdes den 25 januari 2023

För disputerade forskare utlyser Kungl. Vitterhetsakademien bidrag avsedda för disputerade forskare inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakultetsområdena.

Ansökan stängdes den januari 2023

Ur stiftelsen Wallenbergstiftelsens fond utlyser Kungl. Vitterhetsakademien bidrag avsedda för yngre forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Resebidrag till internationella resor.

Information

Digital ansökan

Redovisning av beviljade medel

Du som beviljats medel sökta i vårt ansökningssystem redovisar där.

Övriga beviljade medel redovisas här.

Behandling av personuppgifter

Inlämnandet av en ansökan innebär samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Förteckning över beviljade ansökningar publiceras på Vitterhetsakademiens hemsida.

Ansökan stängd

För tillvaratagande, undersökande och bevarande av fornminnen i Västergötland.

uppskjutet

Tillsammans med The British Academy bjuder Kungl. Vitterhetsakademien in till ett forskningssamarbetssymposium (Knowledge Frontiers Symposium) på temat Natures, Cultures, Communities.

Ansökan stängd

Vitterhetsakademien utlyser akademiforskartjänster för disputerade forskare inom humaniora och samhällsvetenskap inom ämnesområdena:

  • Rättsvetenskapen i klimatomställningen
  • Kognition – språk och estetik
  • Medeltidsstudier – nytolkningar, bildbruk och kulturmöten

Anställningarna omfattar tre år med möjlighet till förlängning med ytterligare två år efter utvärdering. Kungl. Vitterhetsakademien finansierar tjänsterna som förläggs till valfritt svenskt lärosäte

ansökan stängd

Kungl. Vitterhetsakademien utlyser i samarbete med Stiftelsen Natur & Kultur två treåriga akademiforskartjänster inom psykologi. Den ena forskartjänsten har inriktningen psykisk hälsa och ohälsa hos barn och ungdomar och den andra har inriktningen pedagogisk psykologi.
Utlysningen stängde den 15 september 2021.

Ansökan stängdes den 8 december 2022

Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Kungl. Vitterhetsakademien upp till tre stipendier om 125 000 kr.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien

Till toppen