Kungl. Vitterhetsakademin

Elisabeth Wåghäll Nivre

Elisabeth Wåghäll Nivre, professor i tyska vid Stockholms universitet, har valts in som arbetande ledamot i den filosofisk-filologiska klassen. Beslut fattades vid plenarsammanträde den 3 november 2020.

Professor Elisabeth Wåghäll Nivre är sedan 2004 professor i tyska, särskilt tyskspråkig litteratur, vid Stockholms universitet. Hon är sedan 2018 dekan vid humanistiska fakulteten samt vicerektor för det humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet.

Hon disputerade år 1992 vid Washington University i St. Louis, USA, på doktorsavhandlingen Dargestellte Welt – Reale Welt: Freundschaft, Liebe und Familie in den Prosawerken Georg Wickrams, och var sedan anställd som Assistant Professor i tyska vid Davidson College, Davidson, åren 1992–94. Tillbaka i Sverige arbetade hon som lektor vid Växjö universitet och utnämndes till docent i tyska vid Stockholms universitet 1999.

Elisabeth Wåghäll Nivre har en starkt litteraturvetenskaplig forskningsinriktning med fokus på tyskspråkiga texter från 1500- och 1600-talen, dels prosatexter skrivna för en växande läsekrets av lekmän, dels juridiskt präglade texter. I sin doktorsavhandling undersöker hon den tyske 1500-talsförfattaren Jörg Wickrams romaner – och därmed rötterna till den litterära prosan på tyska – varvid hon kan frilägga nya uppfattningar om världen och människan, typiska för reformationens tidevarv. Hon har återvänt till Wickram i sin forskning, exempelvis i Reformationstiden. Kultur och samhällsliv i Luthers Europa (2001), samförfattad med Olle Larsson.

Elisabeth Wåghäll Nivre har intresserat sig för populärlitteratur och skriftkultur i de tidigmoderna tyska furstendömena, som reseskildringar men också flygblad, pamfletter och emblemhäften. Det intresset får ett imponerande genomslag i hennes monografi Women and Family Life in Early Modern German Popular Literature (2004). Genomgående teman i Elisabeth Wåghäll Nivres forskning är konstruktionen av kvinnlig och manlig identitet, där hon undersöker olika försök att definiera och hantera begreppet “kvinna” i tidens litteratur, först och främst med fokus på spänningen mellan kontrollmekanismer och emancipatoriska möjligheter.

Hon har vidare (tillsammans med en eller flera kollegor) redigerat och utgivit sju vetenskapliga volymer, på engelska eller tyska, mellan åren 2008 och 2015. Därtill kommer en rik artikelproduktion, där på senare år ett intresse för en helt annan typ av tidigmodern kultur blivit synligt, nämligen hovkulturen och panegyriken kring drottning Kristina. Ett av Wåghäll Nivres senare forskningsintressen avser tidigmoderna biografier med fokus på texter om kvinnliga regenter.

Åren 2015–16 var Elisabeth Wåghäll Nivre gästforskare hos Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel för projektet Interwoven communities of knowledge: Early Modern Cosmopolitanisms (1450-1750), initierat av henne själv, en kartläggning av kulturella förbindelser genom det tidigmoderna Europa. Hon leder eller deltar i flera internationella nätverk och är en av grundarna till forskarnätverken “GLS – Germanistische Literaturwissenschaft in Schweden” och “Movens: Phänomene ästhetischer und kultureller Grenzüberschreitungen”. Hon är även ledamot i styrgruppen för det europeiska forskarskolenätverket ”Literary and Cultural Studies” med centrum i Justus-Liebig-Universität Gießen sedan 2008.

Sedan 2017 arbetar Elisabeth Wåghäll Nivre tillsammans med en rad forskare, främst från Sverige, Tyskland och USA, i ett flervetenskapligt nätverk med fokus bl.a. på slottet Skoklosters bibliotek med målet att både öka och sprida kunskap om bibliotek och boksamlingar i svenska slott och herresäten.

Information och kontakt på Stockholm universitets hemsida.

Publicerad den  

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien

Till toppen